paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pureza de María
Pla i Farreras Pla i Farreras

inscripció al servei

Pels nous usuaris/es al servei, cal omplir la fitxa d’inscripció online a través del següent enllaç: https://www.paidos.cat/inscripcions-menjador. Tanmateix cal adjuntar una còpia del CATSALUT.

La inscripció del servei de menjador és per tota l’etapa a l’Institut. Anualment es renovarà la plaça automàticament, a menys que ens indiqueu el contrari.

Cal formalitzar la inscripció abans de l’inici del curs (7 de setembre). Cal portar la fitxa d’inscripció amb totes les dades que es demanen i la resta de documentació (fitxa salut, document de drets d’imatge i document de protecció i tractament de dades) a l’escola entre l'1 i el 2 de setembre de 9h a 12h.

Horari

L’horari del menjador és de 14.30h a 15.30h.

Al·lèrgies i malalties

Imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista (al·lergòleg, digestòleg o endocrí) que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament que cal seguir. Els i les joves  que tenen dietes cròniques han d’avisar a Paidos (e-mail, telèfon...) els dies que no es quedin a dinar a l’escola (tingueu present que se’ls prepara un menjar especial i, si no venen, s’ha de llençar).

Menú de règim per un dia determinat

Cal petició per escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta (astringent, laxant, etc...) i comunicar-ho a la coordinació abans de les 12.30h. La dieta tindrà una durada mínima de dos dies consecutius. En la secció de documentació de la dreta, trobareu el model de sol·licitud de dieta.

Seguiment

Els nois/es han de seguir la normativa interna de funcionament. Qualsevol incidència destacable es comunicarà a les famílies, al tutor/a i equip directiu del centre.

Modificacions

Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Normativa

Podeu consultar la normativa de funcionament del temps del migdia i menjador al següent document: Normativa Interna del Menjador i Temps de Migdia al Joaquima Pla i Farreras.pdf

Cost del servei


Setembre-MaigJuny
5 dies119,17€65€
4 dies95,33€52€
3 dies71,50€39€


 • L’AFA contracta el servei de menjador i extraescolars, Si l’AFA no assumís aquesta responsabilitat no es podrien oferir aquestes activitats extraescolars ni el servei de menjador a l’institut. El soci/a de l’AFA quedarà exempt de la matrícula al servei de menjador/activitats extraescolars de 30€, que caldrà abonar abans de l’inici del sevei o quan es reclami a la família durant el primer mes del curs. Aquesta matrícula es destinarà íntegrament a l’AFA.

Forma de pagament

Es cobrarà per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes.

Devolucions bancàries

Qualsevol rebut que sigui retornat per manca de saldo o causes no atribuïbles a l’administració del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la devolució bancària (3€).

Baixa del servei

Cal comunicar-la prèviament al inici del mes en que es vol fer efectiva la baixa. Disposeu fins al dia 20 del mes anterior per tramitar-la. Passada aquesta data, no es farà retorn de la  quota corresponent.

Usuaris fixos

Són aquelles/es que es queden 5, 4 o 3 dies setmanals. Les inscripcions d’alumnes fixos al servei de 4 o 3 dies han de ser sempre els mateixos dies i prefixats en el moment de la inscripció.

Usuaris esporàdics

Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de dos o un dia a la setmana i sempre que no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

Esporàdics

La notificació de l'ús de dinar esporàdic s’ha de fer abans de les 9.30h del mateix dia, com a màxim. Els esporàdics es cobraran per domiciliació bancària a mes vençut.

Descompte per absència

Es descomptaran 2,50€ per dia d’absència, sempre que aquesta es comuniqui per correu electrònic abans de les 9.30h del mateix dia de l’absència.

Descompte per malatia

En el cas de malaltia perllongada de més d’una setmana (5 dies), es farà un descompte de la part proporcional del cost de la matèria primera del menú diari (no del servei) des del primer dia d’absència. Aquest descompte s’aplicarà al rebut del mes següent, sempre que s’hagi comunicat l’absència.En el cas de ser alumne/a amb ajut social o beca de menjador, el descompte ja queda compensat amb la beca que es rep de l’Ajuntament. Per tant, en aquest cas no s’aplicarà al rebut de la família.

Deutes

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei fins que no aboni la quantitat corresponent. 

 • Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del termini indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei.

Menú: a principi de cada mes rebreu un email amb aquesta informació. Tanmateix la podreu consultar en aquest mateix web.

Horari: de dilluns a divendres de 12.15h a 16h

Telèfon: 627 642 735

Email: paidosplafarreras@fundesplai.org

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba

Escola Pla i Farreras

Avda. Ragull, 45-49, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Maria Beà

Tel. 627 642 735

paidosplafarreras@fundesplai.org