paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Pi d'en Xandri Pi d'en Xandri

Amb les activitats extraescolars pretenem anar més enllà d’oferir un servei d’activitats, per això hem estat pioners en vincular les activitats a entitats del teixit municipal. Així, fer una activitat extraescolar és una oportunitat per generar identificació entre l’infant i la família amb el seu entorn. 

El vincle entre entitat i Paidos s’estableix mitjançant un conveni de col.laboració, en el que Paidos aporta el projecte genèric, la coordinació pedagògica, la gestió operativa, seguiment i avaluació del projecte i l’estructura organitzativa; i l’entitat el programa de l’activitat, la metodologia, el personal tècnic i les activitats extraordinàries fora del centre per fomentar la identificació del nen/a amb l’entitat i amb sant Cugat. 

Actualment tenim convenis amb més de 30 entitats, podeu consultar-les a la secció d’amics i col·laboradors/es.

Els trets principals de la proposta són: 

 • Qualitat: associant-nos amb entitats especialitzades. 

 • Continuïtat: la proposta garanteix itineraris de continuïtat a les activitats un cop acaba l’etapa escolar. 

 • Varietat: fem una aposta per fer una proposta àmplia i variada en tots els àmbits (esports, idiomes, creativitat, cultural...). 

 • Homogeneïtat: seguiment d’una coordinació estructural i tècnica per alinear la proposta amb la línia pedagògica del centre. 

 • Treball de valors: demanem als especialistes intervenció pedagògica, no només tècnica de la seva activitat. 

 • Valor afegit: col·laborem en la vinculació de l’escola amb el seu entorn. Fem xarxa i generem identitat.

Image title

Període d'inscripcions: del 16 de juny al 9 de juliol

Per tramitar la vostra inscripció cal fer-ho online, clicant AQUÍ (enllaç actiu a partir de divendres 16 de juny).

 • Presencialment: disposeu del suport de les coordinacions del centre que us assistiran durant el procés d'inscripció.

Documentació adjunta 

 • És imprescindible fer-nos arribar els següents documents (en cas de no haver-ho fet amb anterioritat):

  • Fotocòpia del CATSALUT

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (Per activitats OMET, si presenteu una còpia del carnet, gaudireu d'un 20% de descompte)

Places:

 • El 12 de juliol enviarem un mail informatiu indicant quin és l’estat d’inscripcions de cada grup (a la vostra área privada podreu veure a quines activitats esteu inscrits).

 • Limitades per activitat (mínim i màxim).

 • Garantides a antics usuaris a l’activitat que s’inscriuen durant juny-juliol.

Criteris d'admissió:

 • Les activitats de Bon dia i Esplai de tarda no tenen limitació de places.

 • La resta d’activitats extraescolars tenen un màxim de places. Durant el període d’inscripció, en cas de sobrepassar el màxim de places en alguna activitat, els criteris de selecció seran:

  • Antiguitat a l’activitat.

  • Sorteig.

 • Els i les sòcies de l'AFA tindran preferència en el cas que alguna activitat tingui llista d'espera.

 • Un cop finalitzat el període d’inscripció, el criteri d’admissió per les activitats amb places vacants serà l’ordre d’arribada.

Durada de les activitats:

 • Les activitats de Bon dia i esplai de tarda comencen el primer dia de curs (6 de setembre), i finalitzen l’últim dia.

 • La resta d’activitats extraescolars comencen a partir del dilluns 18 de setembre i finalitzaran l’últim dia de curs (excepte Natació, que començarà el 2 d'octubre [pendent de confirmació])..

Assistència

 • Quan un nen/a es queda esporàdicament a l’ acollida o esplai de tarda, també cal informar‐ho per escrit o via mail a la coordinació d’extraescolars i al/la mestre/a.

 • Quan un nen/a no es queda esporàdicament a l’activitat extraescolar, cal comunicar‐ho per escrit o via mail a la coordinació d’extraescolars i, si són alumnes d'i3 a 2n, també al/a la mestre/a.

Modificacions

 • Qualsevol modificació (alta o baixa) d’activitats  extraescolars s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) o via mail com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Quotes

Les activitats extraescolars tindran 10 quotes (de setembre a juny). Les activitats de Cuina, Tecno-ciència i Fem cinema tenen un primer pagament en concepte de material. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

A partir d'aquí, la forma de pagament serà mitjançant quotes mensuals que varien en funció de les activitats:

 • Rebuts retornats del banc/caixa: si és per motius imputables al client, es cobraran les despeses financeres. 

 • Data pagament quotes: tant els rebuts domiciliats com els pagaments efectius, es faran els 5 primers dies laborables de cada mes.

 • Les activitats extraescolars parteixen d’un cost anual, i us apliquem un fraccionament en el seu pagament per a que sigui més assequible.

 • L'AFA contracta el servei d'extraescolars. Si l'AFA no assumís aquesta responsabilitat no es podrien oferir activitats extraescolars a l'escola. No ser soci/a de l'AFA suposarà un pagament de matrícula extra a les activitats extraescolars de 20€, que caldrà abonar abans de l'inici de les activitats extraescolars o en quan es reclami a la família, i que es destinaran íntegrament a l'AFA.

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús de l’activitat d’extraescolar fins que no s’aboni la quantitat corresponent.

 • Qualsevol família que acumuli deutes del curs anterior no podrà inscriure’s al servei.

Autoritzacions

 • Recollida nen/a: En cas que el/la pare/mare/tutor/a no sigui la persona que el/la ve a recollir, de manera fixa o esporàdica, caldrà lliurar a la coordinació d’extraescolars l’autorització conforme el/la recull una altra persona (cangur, una altra mare/pare, etc.) 

 • Medicaments: Per administrar medicaments als alumnes, cal que el pare/mare/tutor legal porti una recepta, o informe del metge, on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Igualment, també ha d’aportar un escrit oficial “Autorització d’administració de medicació als alumnes” on es demana i autoritza al personal de centre, o monitor, que administri al nen/a la medicació prescrita.

Organització

 • L’esplai i l’acollida de matí i tarda comencen el primer dia de curs (6 de setembre) i acaben el darrer dia de curs. La resta d’activitats extraescolars comencen el 18 de setembre (2 d'octubre en el cas de Natació) i acaben al juny (l’última setmana de curs). Els dies de festa tradicional (carnestoltes, Sant Jordi...) també hi ha activitats extraescolars.

 • Horari de les activitats de tarda:

  • Acollida de tarda: de 16.30h a 17h

  • Activitats i esplai: de 16.30h a 18h

 • Portes obertes d’extraescolars: al llarg del segon trimestre hi haurà unes jornades de portes obertes, on les famílies podreu assistir/participar a una classe del vostre fill/a.

 • Berenar: hi haurà un espai, en funció de l’activitat, en el que els nens/es tindran una estona per berenar abans de l’ inici de l’activitat específica. El berenar s’ha de portar de casa. D’aquesta manera, els nens/es poden gaudir d’un descans entre l’horari lectiu i l’ inici de l’activitat extraescolar. 

 • Recomanacions pel berenar (d’acord amb la normativa escolar): fruita, entrepà, etc. Fins a 1r no es pot portar brics de suc o llet.

 • Els nens/es no poden entrar a les aules de l’escola després de les 16.30h.

 • Collserola
 • La Floresta
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • Pureza de María
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba
 • La Mirada
 • Pla i Farreras
 • Catalunya