paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Joan Maragall Joan Maragall

Es planteja l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa  des d'una vessant oral i lúdica. La idea és que els infants es trobin immersos en un entorn de parla anglesa en el qual es procuri que siguin ells mateixos els protagonistes. A través de l'ús de diferents procediments i en funció de l'edat, s'estimula l'aprenentatge natural d'aquesta llengua i sobretot es procura fomentar-ne la parla. Els continguts a treballar s'introdueixen acuradament i de manera progressiva d'acord a les particularitats de cada grup.

 • Prendre un primer contacte amb la llengua (P3)

 • Comprendre la llengua anglesa (a nivell oral i/o escrit)

 • Fer ús de la llengua anglesa (fomentar la parla)

 • Reforçar els coneixements treballats en horari lectiu.

 • Festivitats (Halloween, Christmas, Valentine's day, St George's day & Easter).

 • Vocabulari general (el clima, les estacions, els colors, els números, els animals, el cos humà, la família, el menjar, la roba, els habitats i l’habitatge, les accions rutinàries, etc.)

 • Expressions quotidianes i comuns (salutacions, preguntes, peticions, acomiadaments...).

 • Al final del primer i del tercer trimestre es fa arribar a les famílies un full on s'expliquen els continguts treballats amb cada grup de manera més concreta i detallada (a banda dels que prèviament ja s'han publicat al bloc cada mes).

La llengua vehicular a l'aula és l'anglès i mitjançant  situacions  introduïdes amb contes, cançons, teatre de dits o jocs, l’ infant, des del primer moment, participa de diàlegs en primera persona i s’habitua a utilitzar estructures lingüístiques repetitives, desenvolupa el llenguatge corporal i  expressa les seves emocions.   D'aquesta manera les nenes i els nens passen una bona estona alhora que eduquen l'oïda a la comprensió i pronunciació de la llengua estrangera.

 A més a més de les activitats ja esmentades ,contes, cançons, teatre i jocs , l’infant també gaudeix amb manualitats , danses, receptes de cuina, etc. Totes les activitats giren  al voltant del projecte o temes que es treballin en un mateix trimestre i esdevindran complimentades amb un conjunt de treballs addicionals.

Així doncs, amb l’ajuda de suports visuals i a través d'un aprenentatge, per sobre de tot, vivencial, l’alumnat és capaç d'integrar millor els coneixements.

Disposem d'un bloc d'anglès que anirà vinculat directament a la web de Paidos. Aquest bloc serveix per anar publicant mensualment tot allò que hem fet fins al moment a cada curs, així com per fer ús de recursos nous per ampliar o reforçar el que els nens i les nenes ja saben. La finalitat del bloc d'anglès és la de mantenir a les famílies ben informades alhora que pretén ser un canal de comunicació que connecti i vinculi l'anglès extraescolar una mica més enllà de les quatre parets de l'aula

Trimestralment es publicaran els continguts que es volen treballar a classe per avançat.

L'avaluació és continuada: es fa un control-seguiment de l'alumne/a al dia a dia. A finals del 1r i del 3r trimestre es lliurarà una valoració individual. Al final del tercer trimestre, a més a més, es lliurarà un full a cada família amb les cançons que cada grup ha treballat durant el curs.

Dia: dijous (i4 i i5) i dimecres (1r i 2n) de 16.30h a 18h 

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 12 per grup (mínim 6)

Preu i forma de pagament:

Quota mensual: 14,03€ (setembre) / 28,05€ (octubre a juny)