paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Collserola Collserola

L’AMPA de l’escola Collserola és la responsable de la contractació del Servei de menjador. El seguiment i control de l’activitat es fa a través d’una comissió mixta Escola –AMPA, amb la supervisió del Consell Escolar. Tanmateix, aquest últim, és l’òrgan responsable d’aprovar-ne les normes de funcionament (Reglament de Règim Intern). 

Durant el curs 2022-23, Paidos es l’encarregat d’organitzar i gestionar el servei.

Inscripció al servei

Pels nous usuaris/es al servei, cal omplir la fitxa d’inscripció online a través del següent enllaç: https://www.paidos.cat/inscripcions-menjador. Tanmateix cal adjuntar una còpia del CATSALUT.

Sortides de l’escola en horari de migdia

 • De 13 a 15h. per incidències puntuals en què les famílies necessiteu venir a buscar als vostre fills/es, cal notificar-ho al servei de menjador via nota, mail o trucada indicant el nom el nen/a el curs i l’horari de sortida.

 • Per sortir de l’escola en el temps del migdia, cal que vingui el pare la mare o persona autoritzada a recollir-lo. Mai poden sortir sols.

 • Dins d’aquest horari sempre heu d’utilitzar la porta que dona a l’edifici del menjador i cuina, carrer Abat Biure 44.

Dietes i malalties

 • En cas que el vostre fill/a necessiti que li facin menjar de dieta, cal notificar-ho pels canals habituals amb límit fins les 9.30h del mateix dia que requereixi l’àpat especial. En cas contrari, no garantir que li pugem elaborar el menú en particular. 

 • Totes les dietes s’apliquen durant dos dies seguits. 

 • En el cas de les dietes cròniques, cal adjuntar un informe mèdic, signat pel metge, on hi figura el tipus de malaltia i el protocol de la dieta que hem d’aplicar.

 • Al•lèrgies i malalties: imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament a seguir.

Medicaments

 • No ens és permès administrar cap tipus medicament durant el temps del migdia. En el cas que el nen/a requereixi seguir un tractament farmacològic, necessitem l’informe mèdic i l’autorització de l’escola per poder donar medicaments.

Modificacions

 • Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Cost mensual del servei:

 • Setembre a maig: 125,50€

 • Juny: 92,70€

Observacions:

 • Els usuaris fixos ho són obligatòriament de setembre a juny (ambdós inclosos).

 • Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana i sempre que no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

 • Es cobrarà, preferentment, per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes. També hi ha l’opció de pagar amb targeta al despatx del menjador entre l’1 i el 5 de cada mes.

 • Descompte per malatia: En el cas de malaltia perllongada de més d’una setmana (5 dies), es farà un descompte de la part proporcional del cost de la matèria primera del menú diari (no del servei) des del primer dia d’absència. Aquest descompte s’aplicarà al rebut del mes següent, sempre que s’hagi comunicat l’absència.En el cas de ser alumne/a amb ajut social o beca de menjador, el descompte ja queda compensat amb la beca que es rep de l’Ajuntament. Per tant, en aquest cas no s’aplicarà al rebut de la família.

 • La jornada intensiva està inclosa en el preu del servei. Els dies de jornada intensiva el servei de menjador s'allargarà fins a l'horari de sortida habitual de l'escola. 

 • Les famílies nombroses amb tots els fills/es inscrits al servei de menjador tenen un descompte del 15% de la quota del 3r fill/a i successius sempre i quan assisteixin al menjador de dilluns a divendres. 

 • Les incorporacions durant el curs tindran una quota recalculada en funció dels preus establerts pels alumnes fixos. 

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei de menjador fins que no s’aboni la quantitat corresponent.

 • Qualsevol família que acumuli deutes del curs anterior no podrà inscriure’s al servei.

Menú i programacions del lleure: cada mes rebreu aquesta informació per Dinantia i, a més, la podreu consultar en aquest mateix web.

Atenció  a les famílies: Dilluns a divendres: 9h a 10h (matins)

Telèfon: 673.445.086

Email: paidoscollserola@fundesplai.org

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera

Escola Collserola

Plaça Abat Donadeu, s/n - 08172 Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Laura Blasco

Extraescolars: Jana de la Cruz

Àmbit social: Júlia Martin

Tel. 673 445 086

paidoscollserola@fundesplai.org